Kontakt

JUDr. Filip Mochnáč
adwokat, tłumacz języka polskiego

Adres:
Heršpická 5, P.O. Box 53
CZ-639 53 Brno, Republika Czeska

Informacje kontaktowe:
telefon: +420 543 210 577
fax: +420 543 210 578
Telefon komórkowy: +420 602 169 814
e-mail: filip@mochnac.eu

Usługi prawne

Wierzytelności, ściąganie wierzytelności

 • kompleksowe ściąganie wierzytelności włącznie z wierzytelnościami z weksli przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu arbitrażowym
 • ściąganie wierzytelności w postępowaniu insolwencyjnym i w likwidacji
 • zastosowanie instrumentów zabezpieczających

Prawo cywilne

 • prawne stosunki zobowiązaniowe (umowy), ściąganie wierzytelności z cywilno-prawnych stosunków zobowiązaniowych
 • odpowiedzialność za szkodę i za bezprawne wzbogacenie się
 • stosunki konsumenckie
 • usługi prawne w sprawach spadkowych
 • stosunki sąsiedzkie
 • ochrona osobistości

Prawo handlowe

 • handlowe stosunki zobowiązaniowe (umowy)
 • dochodzenie świadczeń i wierzytelności ze stosunków handlowo-prawnych
 • spisywanie umów handlowych
 • reprezentowanie przed sądami w sporach z tytułu kontaktu handlowego
 • kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami
 • znaki ochronne
 • rozstrzyganie sporów z tytułu nieuczciwej konkurencji wg kodeksu handlowego, ochrona dobrego imienia osób prawnych
 • reprezentowanie na walnych zgromadzeniach, włącznie z prowadzeniem walnych zgromadzeń spółek i zebrań spółdzielni
 • zryczałtowane reprezentowanie podmiotów gospodarczych na uzgodnionych w umowie warunkach
 • porady w sprawach handlowych

Prawo spółek handlowych i spółdzielni

 • zakładanie spółek handlowych i spółdzielni włącznie z zapewnieniem ready-made spółek
 • zmiany w spółkach handlowych i spółdzielniach, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego
 • umowy handlowe dla przedsiębiorców i ich kontrahentów; zabezpieczenie zobowiązań umownych w stosunkach prawa handlowego, np. za pośrednictwem praw zastawczych i weksli
 • dysponowanie udziałami handlowymi w spółce z o.o., a także prawami członkowskimi i akcjami w pozostałych typach spółek handlowych i spółdzielniach
 • reprezentowanie klientów w sporach sądowych i arbitrażowych związanych z prawem umów i rozpatrywanymi usługami dla firm, a także w postępowaniach administracyjnych przy rejestrze handlowym
 • rozstrzyganie kwestii prawa pracy w stosunkach między pracodawcą i pracownikiem
 • likwidacje spółek i spółdzielni

Weksle, czeki, papiery wartościowe

 • wydawanie weksli, ocena ściągalności weksli
 • weksle in blanco i umowy o prawie wypełniania weksla
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych przy dochodzeniu świadczeń z weksli

Prawo rodzinne

 • rozwód małżeństwa i kompleksowe rozliczanie stosunków wzajemnych między małżonkami w ramach postępowania rozwodowego
 • rozliczanie wspólnego majątku małżonków w związku z rozwodem małżeństwa
 • rozstrzyganie stosunku do dzieci nieletnich (powierzenie pod opiekę jednemu z rodziców, alimenty, ściąganie alimentów, regulacja kontaktu rodziców z dziećmi)

Prawo pracy

 • stosunki prawne w pracy, typy umowy wg kodeksu pracy
 • roszczenia z tytułu nieważnego rozwiązania stosunku pracy
 • rekompensata za szkodę ze stosunków prawnych w pracy

Prawo administracyjne

 • załatwianie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej i ich zmian w związku z założeniem spółki z o.o. i inną działalnością spółek handlowych
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed urzędem katastralnym przy dyspozycjach odnośnie nieruchomości, zwłaszcza przy przeniesieniach nieruchomości i rozliczeniu majątkowym praw do nieruchomości
 • instrumenty zabezpieczające do nieruchomości w postępowaniu katastralnym
 • reprezentowanie klientów przed kolegium ds. wykroczeń
 • poradnictwo prawne i reprezentowanie klientów w postępowaniach według ustawy nr 326/1999 Dz.U., o pobycie cudzoziemców na terytorium Republiki Czeskiej, w brzmieniu późniejszych przepisów

Prawo nieruchomości

 • przeniesienia nieruchomości w umowie /umowa kupna, umowa darowizny, umowa dotycząca wymiany itp./, kompleksowe przygotowanie dokumentacji włącznie z możliwością wniesienia ceny kupna w depozyt na konto depozytowe założone jedynie w tym celu
 • najmy mieszkań włącznie z kompleksową poradą prawną
 • najmy i podnajmy lokali użytkowych i innych oraz całych nieruchomości
 • obciążenia rzeczowe, umowy zastawu związane z nieruchomościami i pozostałe zabezpieczenia zobowiązań za pośrednictwem nieruchomości, realizacja prawa wierzycieli w stosunku do zastawionych nieruchomości
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych związanych z regulacją praw w stosunku do nieruchomości oraz w postępowaniach adaministracyjnych przed urzędami katastralnymi

Upadłość i rozliczenie, postępowanie insolwencyjne

 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i w sprawie rozliczenia, reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu insolwencyjnym
 • zgłoszenia wierzytelności do postępowania insolwencyjnego
 • pozwy incydencyjne

Postępowanie karne

 • obrona klientów w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu karnym przed sądami wszystkich instancji
 • reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu karnym

Postępowanie przed sądami i innymi organami administracji publicznej

 • spory handlowe
 • spory cywilne
 • spory rodzinne i postępowania nieprocesowe
 • spory pracownicze
 • postępowania arbitrażowe
 • postępowania przed organami administracyjnymi
 • postępowanie karne